Глосарій

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Для цілей цих Правил біржової торгівлі ТОВАРНОЇ  БІРЖІ «КИЇВ МЕРКЕНТАЙЛ ЕКСЧЕЙНДЖ» (далі – Правила) застосовуються такі терміни та їх визначення:

Автоматизоване робоче місце (АРМ) – сукупність програмно-технічних засобів, які використовуються Учасником торгів для технічного доступу до програмно-технічного комплексу Біржі;

 

Активи – Біржові товари, які є предметом Біржових угод та обертаються на Біржі, та грошові кошти (кошти);

 

Базис поставки (Базис) – певне місце доставки Товару для виконання зобов’язань за Договором або місце формування ціни Договору, встановлене в Специфікації біржового товару;

 

Біржа – Товарна біржа «КИЇВ МЕРКЕНТАЙЛ ЕКСЧЕЙНДЖ» («КМЕ»);

 

Біржова інформація – цифрові дані і інші відомості неконфіденційного характеру про хід і підсумки торгів на Біржі, а також інформаційні повідомлення Біржі, оброблені і систематизовані за допомогою програмно-технічних засобів і обладнання Біржі, що містяться в базах даних Біржі, правом на використання яких володіє Біржа відповідно до законодавства;

 

Біржова угода – угода, що укладена Учасниками торгів щодо Біржового товару за підсумками Біржових торгів відповідно до цих Правил;

 

Біржове місце – сукупність прав члена Біржі, включаючи право на здійснення біржових операцій на Біржі, які він отримує на підставі сплати пайового або вступного внеску;

 

Біржовий договір – договір, яким оформляється укладена Біржова угода;

 

Біржовий інструмент (Інструмент) – Біржовий товар із зазначеним Базисом поставки з урахуванням умов поставки, допущений до торгів за відповідною специфікацією Біржового товару;

 

Біржовий збір – сума грошових коштів, що сплачується Учасником торгів за реєстрацію Біржового договору;

 

Біржовий товар (Товар) – будь-які не вилучені з обігу речі, визначені родовими ознаками, а також майнові права, якщо інше не передбачено законодавством, допущені Біржею до біржових торгів;

 

Біржові торги – організоване укладання на Біржі Біржових угод щодо Товарів, допущених до реалізації на Біржі, відповідно до законодавства та цих Правил;

 

Брокер уповноважена фізична особа члена Біржі або брокерської контори, акредитована на Біржі згідно з цими Правилами, обов’язки яких полягають у виконанні доручень членів Біржі (клієнтів членів Біржі), яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій на Біржі;

 

Брокерська контора – юридична особа, що орендує Біржове місце у члена Біржі та здійснює біржові операції у власних інтересах та/або у інтересах третіх осіб (клієнтів);

 

Гарантійне забезпечення – кошти, що вносяться на поточний (розрахунковий) рахунок Біржі, банківська гарантія, гарантійний лист або інші види забезпечення, які встановлюються окремо для кожної із секцій відповідними внутрішніми документами Біржі (порядками, положеннями, регламентами тощо, що є невід’ємною частиною Правил), учасниками біржових торгів або окремими рішеннями Біржового комітету з врахуванням вимог чинного законодавства України, що надаються Біржі учасниками біржових торгів або їх клієнтами для участі у торгах для гарантування укладання біржової угоди та/або гарантування виконання зобов’язань за договором, укладеним на підставі біржового свідоцтва;

 

Заявка на продаж – поданий учасником біржових торгів згідно з правилами Біржі документ, що містить безумовну комерційну пропозицію (оферту) на продаж товару та укладання біржової угоди згідно умов поданої заявки відповідно до цих Правил;

 

Заявка на купівлю – поданий учасником біржових торгів згідно з правилами Біржі документ, що містить безумовну комерційну пропозицію (оферту) на купівлю товару та укладання біржової угоди згідно умов поданої заявки відповідно до цих Правил;

 

Клієнт – особа, за дорученням і за рахунок якої Учасником торгів укладаються Угоди на Торгах;

 

Крок ціни – величина, на яку змінюється (зменшується/збільшується) ціна за одиницю біржового товару під час проведення електронних біржових торгів та біржових торгів «з голосу»;

 

Маклер – особа, уповноважена Біржею здійснювати ведення біржових торгів «з голосу» та контролювати дотримання Правил в ході таких торгів;

 

Маніпулювання неправомірні дії або вплив учасника біржових торгів на ціну біржового товару у власних інтересах або інтересах третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цього біржового товару відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності таких неправомірних дій або впливу;

 

Надзвичайна ситуація у діяльності Біржі – будь-які події та/або обставини, які за оцінкою органів управління Біржі тимчасово або на невизначений термін зроблять неможливими або значно ускладнять виконання Біржею покладених на неї функцій у відповідності з цими Правилами; до таких подій/обставин можуть бути віднесені форс-мажорні обставини та інші обставини, що передбачені договорами, укладеними Біржею; будь-які події та/або обставини, які за оцінкою органів управління Біржі створюють або можуть створити загрозу життю та здоров’ю співробітників Біржі, тощо;

 

Протокол біржових торгів – документ, що містить інформацію щодо кількісних характеристик та вартості продажу певного біржового товару, що був запропонований та реалізований на біржових торгах;

 

Секція спеціалізований напрям діяльності Біржі, в рамках якого здійснюється біржова торгівля певною групою біржових товарів;

 

Технічний збій – технічне та/або технологічне порушення належного функціонування апаратного та/або програмного забезпечення організації біржової торгівлі за умови збереження ним працездатного стану;

 

Торгова картка документ, що підписується учасниками біржових торгів за результатами проведення біржових торгів «з голосу», у якому зазначаються дані торгів, позиція бюлетеня, кількість, ціна (продавця (пропозиції), покупця (попиту), ціна біржової угоди), реєстраційні номери учасників біржових торгів (продавця та покупця). Необхідність видачі торгової картки обов’язково зазначається цими Правилами або іншими внутрішніми документами Біржі;

 

Торгова сесія – період торгового дня, протягом якого проводяться біржові торги біржовими товарами;

 

Торгова система Біржі (Торгова система) – сукупність баз даних, технічних, програмних, телекомунікаційних та інших засобів, що забезпечують можливість введення, зберігання і обробки інформації, необхідної для проведення біржових торгів, підтвердження фактів укладання біржових операцій угод та контролю за їх виконанням;

 

Торговий день – день, у який на Біржі проводяться біржові торги біржовим товаром відповідно до Правил;

 

Торговий лот (лот) – мінімальна кількість Товару, кратною якій повинна бути кількість товару, вказана в Заявці;

 

Учасники біржових торгів (учасники торгів) – члени біржі, їх клієнти і брокери та інші особи, згідно з чинним законодавством та Правилами;

 

Ціна попиту – ціна, яку в ході біржових торгів за біржовий товар пропонує учасник біржових торгів (покупець);

 

Ціна пропозиції – ціна, з якої починаються біржові торги біржовим товаром в торговій сесії;

 

Ціна біржової угоди – ціна, за якою укладена та зареєстрована на Біржі біржова угода.